img
No Internet
SWIPE TO GO BACK

MyShipTracking

Ports Calls

Event
Tid
Hamn
Fartyg
Avgång 2023-09-25 12:07 Flag BRONNOYSUND OTTO SVERDRUP [NO]
Avgång 2023-09-25 12:04 Flag BRONNOYSUND BARMOEY [NO]
Ankomst 2023-09-25 10:43 Flag BRONNOYSUND MOEN ATLAS [NO]
Ankomst 2023-09-25 09:16 Flag BRONNOYSUND RA TENDER 4 [NO]
Avgång 2023-09-25 08:10 Flag BRONNOYSUND RS HANS HERMAN HORN [NO]
Avgång 2023-09-25 08:07 Flag BRONNOYSUND RA TENDER 4 [NO]
Ankomst 2023-09-25 07:38 Flag BRONNOYSUND RS HANS HERMAN HORN [NO]
Avgång 2023-09-25 06:35 Flag BRONNOYSUND SIGRID SIGURDSDOTTER [NO]
Ankomst 2023-09-25 06:17 Flag BRONNOYSUND SIGRID SIGURDSDOTTER [NO]
Avgång 2023-09-25 06:13 Flag BRONNOYSUND LISE [NO]
Ankomst 2023-09-25 06:07 Flag BRONNOYSUND BARMOEY [NO]
Ankomst 2023-09-25 05:57 Flag BRONNOYSUND OTTO SVERDRUP [NO]
Ankomst 2023-09-25 05:52 Flag BRONNOYSUND LISE [NO]
Avgång 2023-09-25 05:42 Flag BRONNOYSUND FOSNA VIKING [NO]
Avgång 2023-09-25 05:05 Flag BRONNOYSUND AQS HERMOD [NO]
Avgång 2023-09-25 04:58 Flag BRONNOYSUND SIGRID SIGURDSDOTTER [NO]
Avgång 2023-09-25 04:49 Flag BRONNOYSUND BARMOEY [NO]
Ankomst 2023-09-25 04:19 Flag BRONNOYSUND SIGRID SIGURDSDOTTER [NO]
Avgång 2023-09-24 23:54 Flag BRONNOYSUND HAVILA CAPELLA [NO]
Ankomst 2023-09-24 23:28 Flag BRONNOYSUND HAVILA CAPELLA [NO]
Avgång 2023-09-24 19:33 Flag BRONNOYSUND SIGRID SIGURDSDOTTER [NO]
Ankomst 2023-09-24 18:21 Flag BRONNOYSUND BARMOEY [NO]
Avgång 2023-09-24 17:46 Flag BRONNOYSUND BARMOEY [NO]
Ankomst 2023-09-24 17:39 Flag BRONNOYSUND BARMOEY [NO]
Avgång 2023-09-24 17:01 Flag BRONNOYSUND BARMOEY [NO]
Avgång 2023-09-24 15:42 Flag BRONNOYSUND NORDLYS [NO]
Ankomst 2023-09-24 14:48 Flag BRONNOYSUND FOSNA VIKING [NO]
Ankomst 2023-09-24 14:15 Flag BRONNOYSUND SIGRID SIGURDSDOTTER [NO]
Ankomst 2023-09-24 13:09 Flag BRONNOYSUND NORDLYS [NO]
Avgång 2023-09-24 13:02 Flag BRONNOYSUND SIGRID SIGURDSDOTTER [NO]