img
No Internet
SWIPE TO GO BACK

MyShipTracking

Ports Calls

GORINCHEM XI
Ereignis
Zeit
Hafen
Schiff
Ankunft 2023-03-28 16:12 Flag GORINCHEM GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 16:10 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 16:04 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 15:37 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 15:34 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 15:11 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 15:05 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 15:03 Flag GORINCHEM GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 14:54 Flag GORINCHEM GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 14:38 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 14:34 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 14:09 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 14:03 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 13:37 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 13:33 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 13:09 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 13:03 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 12:37 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 12:34 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 11:45 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 11:38 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 10:47 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 10:38 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 09:48 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 09:42 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 08:46 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 08:39 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 07:38 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 07:35 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 07:12 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 07:05 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 06:38 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 06:33 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 06:09 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 06:02 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 06:00 Flag GORINCHEM GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 05:59 Flag GORINCHEM GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 05:38 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 05:34 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 05:11 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 05:06 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 05:04 Flag GORINCHEM GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 05:03 Flag GORINCHEM GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 04:42 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Ankunft 2023-03-28 04:37 Flag WERKENDAM GORINCHEM XI [NL]
Abfahrt 2023-03-28 04:25 Flag GORINCHEM GORINCHEM XI [NL]